top of page

TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Lê Quỳnh Như

KỊCH BẢN & ĐẠO DIỄN

Đặng Hải Quang

ÂM NHẠC 

Dương Khắc Linh

CHỈ ĐẠO DIỄN XUẤT & KỊCH BẢN PHÂN CẢNH

Đoàn Anh Kiệt

THIẾT KẾ NHÂN VẬT

Hà Huy Hoàng

CHỈ ĐẠO NGHỆ THUẬT

Nguyễn Thu Giang

HỌA SĨ DIỄN HOẠT

Đoàn Anh Kiệt

Hà Huy Hoàng

Hoàng Anh Việt

Trần Đình Đắc

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Cao Minh Thu

Cao Hà Trang

Hồ Sỹ Thắng

Nguyễn Trung Long

Võ Quỳnh Trâm

Đỗ Thành Trung

Nguyễn Thị Minh Châu

Vũ Ngọc Quỳnh

CHỈ ĐẠO BỐI CẢNH

Hà Huy Hoàng

Nguyễn Thu Giang

HỌA SĨ BỐI CẢNH

Nguyễn Thu Giang

Nguyễn Minh Chi

Nguyễn Đức Duy

Mai Tố Uyên

Nguyễn Thị Quyên

Đặng Thành Trung

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Nguyễn Thu Giang

HIỆU ỨNG HẬU KÌ